جامعه‌ای سلامت است که مسئولین دلسوز داشته باشد. ممنون از جناب آقای رئیسی (رئیس محترم قوه قضاییه) که در این مدت کوتاه با برخورد قاطعانه شان امید و احساس امنیت اجتماعی را در دل مردم زنده می کنند.

#عدالت_اجتماعی