یا به تعبیری: این خاطره بازی کُشت ما را عکاس: #حبیب_مجیدی