چو شنیدى شرح بحر نیستى کوش دائم تا بر این بحر ایستى