دختران شهر به روستا فکر می‌کنند، دختران روستا در آرزوی شهر می‌میرند!

مردان کوچک به آسایش مردان بزرگ فکر می‌کنند، مردان بزرگ در آرزوی آرامش مردان کوچک میمیرن !

کدام پُل در کجای جهان شکسته است، که هیچکس به خانه‌اش نمی‌رسد؟!

گروس عبدالملکیان