نذار دشمنت تو رو شبیه خودش کنه اینجوری حتی اگر بمیره، بازم پیروز صحنه نبرد اونه... (رمان ایرانشهر محمد حسن شهسواری)
تکمله:
هیچ وقت شبیه دشمناتون نشید! بذارید ٤ تا دیوار اخلاقی براتون بمونه که سالها بعد دست کم خودتون بهش تکیه کنید و آوار نشه به سرتون.