گوشه ی چشم تو از ملک جهان ما را بس.
پ.ن: با لبخند در آغوش خدا جات امنه.