نجیب من...برادرکم... همیشه بخند که ضعف میره دلم با خوشی تو دایی جان من