'خسته' - سیزده مرداد نود و هشت ‘Exhausted’ by Parsa Pirouzfar, 8.4.2019