چون دانا نماید به کاری درنگ به پیروزی آرد جهانی به چنگ همه کارها در فرو بستگی گشاید ولیکن به آهستگی