شمس گفت:تقدیر به آن معنا نیست

که مسیر زندگیمان از پیش تعیین شده.

به همین سبب اینکه انسان گردن خم کند