دیشب یه #عروسیِ #مختلط توی کرج رفتم که نُه تا عروس داشت!

نه فامیل #عروسها بودم، نه #دومادها؛ ولی اصلا احساس غریبی نمیکردم.

چهارهزار نفری بودند ولی جای بقیه #اقوام ایرانیم خالی بود

AndroidOnlineNewsImage.aspx1