لبخند و روى خوش مادرم نسل ب نسل رسیده ب نوه و نتیجه اش ... براى همه مادرها ، پدرها ، مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها ، نوه ها ، نتیجه ها و خلاصه همه و همه آرزوى سلامتى و دل شاد دارم . قدر داشته هامونو بدونیم مبادا که دیر بشه ...

#شهره_سلطانی

#خانواده#مادر#مادربزرگ#نوه#نتیجه#مهربانى#لبخند#روى_خوش