آن‌قدر قوی باشید که هیچ چیز ذهنِ‌تان را به هم نریزد ... آن‌قدر عاشق باشید که هیچ‌کس بین‌ِتان را به هم نزند ... به تمام موجودات دنیا با لبخند نگاه کنید ... برایِ ناراحتی ، صبور / برایِ ترس ، قوی و در برابر خشم متین باشید ... اگر چه این‌ها همه‌ی درسِ زندگی نیست اما مهم‌ترین درسِ زندگیست ... .