دوستان به امید خدا دارم خودمو آماده میکنم برای متولد اورشلیم ۲... تمرین های سختی دارم، صبح ها تیراندازی با کلت کامبت و عصرها با آرپی جی ۷... دعا کنید برام