مهرناز: مریم تو آدم گریزى

من: از کجا میدونى

مهرناز: دارم میبینم!

من: خب آدما بعضیاشون واقعا ترسناکن

مهرناز: آره قبول دارم

من: کاش یه گنجشک بودم

یا یه کبک

یا حتى یه آبزى

هر چى جز آدمیزاد