و من امشب از ته دل داد زدم!!!!!!!

گاهی وقتها خدا

دست بعضی ها رو چنان برات رو میکنه

که فقط میخوای داد بزنی بگی

خدایا دمت گرم...