این عکس چه حس عجیبی دارد ! پر از مفاهیمی آشنا اما گمنام.