بعد از یه روز سخت و گرم و کار زیاد در کنار دوستان خوبم حسابی خستگی رو از تن ما در اورد