من، نیکی، پروین خیلی خوشحالم که رفقای نازنین و عزیزی در این پروژه پیدا کردم. جای شیدا یوسفی عزیزم هم خالیه