اگه ترسناکه شاید لازمه امتحانش کنی... گاهی برای رسیدن به موفقیت باید ریسک کرد...