با مینا اکبری عزیز پس از تماشای دوبارهء فیلم خوب "میدان جوانان(سابق)" عکس از جناب آقای سامان رحمت آبادی.