لحظاتی هستند که میتوانید خود واقعیتان را در آنها بیشتر احساس کنید. خود واقعیه شما میتواند شفاف، زیبا و در عین حال هولناک باشد. آنچه مهم است این شما هستید ! قدرت درک و تعادل برقراری ارتباط با خود واقعی شما دقیقاً مشخص کننده موفقیت‌های اجتماعی ، احساسی و معنوی شماست.

اما اصلیترین دستیابی شما از برقراری این ارتباط “پیشبینی آینده” خواهدبود.