پیروزى همیشه به معنای اول بودن نیست. پیروزى به معنای بهتر شدن شما نسبت به قبل است.