باخت ما رفاقت با نا رفیقان بود وگرنه!!! ما کجا و باخت کجا.