از آلبوم خاطرات،

مسابقه جادویِ صدا

تجربه ای شیرین در کنار اساتید

که عمرشان دراز باد.