سعی ناکرده دراین راه به جایی نرسی مزد اگر میطلبی طاعت استاد ببر گرچه جواب نادانها و.... که با بردن نام دیگران سعی در بزرگ کردن خود دارند،معلوم است وسکوت...، اما دیگر دوستانیکه وقت مردم عزیز رو از رسانه ی ملی باپول بیت المال میگیرند و برنامه ی مثلا ادبی برای پرورش فرهنگ جامعه اجرا میکنند،از کجا وتوسط چه کسی گزینش و انتخاب میشوند یا باکدام پارتی میآیند که حتی زحمت نمیکشند حداقل از روی کتاب شعر خواندن رو یاد بگیرند تا خودشان باعث تمسخر خودشان نشوند؟؟؟؟ #تعلیم و #تربیت لازم