داشتم آلبوم عکس های قدیمیم رو میدیدم، رسیدم به این عکس  یادش بخیر این تصویر برمیگرده به دورانی که مهم ترین دغدغه ی فکریم این بود که صبح زود تر بیدار شم تا وقت بیشتری برای خاله بازی داشته باشم کلی از این عکس های قدیمی و با مزه پیدا کردم که اگه این عکس بیشتر از ۱۰۰ هزار تا لایک بخوره و استقبال کنید ، اونا رو‌هم منتشر میکنم  . . . .