خونه آقام امام رضا.... ساعت ۳:۴۸ بامداد شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۲. از امام رضا (ع) از حقیقت تـوکل سـوال شـد. فرمـود: این که جز خدا از کسـى نترسى