بهرام رادان بدون شک سالهاست که یکى از آدم حسابى هاى سینماست و ازش ممنونم که تو همه این سالها به من لطف داشته و فراموشم نکرده

(عکس پایین از شهپر آرمات در کیش و مراسم سینما تورز)