مادر بت ها بت نفس شماست

زانکه آن بت مار و این بت اژدهاس