دفعه ی قبل شیطنت کردم و توضیح ندادم این جوونای خوش قد و بالای شمالی و همولایتی بنده پ، بادیگارد شخصی من نیستند.... بلکه جز تشریفات هستند... یعنی هر مراسم به درد بخوری برگزار بشه نظم سالن به عهده ی این عزیزانه.

دلیل این عکس هم ارادت دو طرفه بوده....همین......نه بادیگارد بازی و این حرفها.

نه من اونقدر پولدارم و نه هنرمندان به مدد سیستم اونقدر ارج و قرب دارن که حتما بادیگارد داشته باشن.

بیاییم سطحی نگر نباشیم.....به نفعمونه.