پنجره را باز کن عشق سلامت میدهد. بگذار نسیم مهربانی میهمان خانه ات باشد..