امروز و دیروزِ من؛ چهل کیلو؛ کاهش وزن... دوستون دارم.