رفیق خوب، رفیق باحال، رفیق باسواد، رفیق درجه یک، آدم حسابی... تولدت بر همه ما مبارک