رنجیدن از حقیقت، بهتر از تسکین با دروغ است... خالد حسینی