الماس حاصل فشارهاى سخت است، اگر در خودتان لیاقت الماس شدن مى بینید، از فشارهاى سخت نهراسید. خوش باشین