خوشحالم که در کنار این گروه نازنین هستم امید که سربلند باشم.