وقتی چیزی مرا رنج می‌داد، در مورد آن با هیچکس حرفی نمی‌زدم! خودم در موردش فکر می‌کردم، به نتیجه میرسیدم و به تنهایی عمل میکردم! نه اینکه واقعا احساس تنهایی بکنم، نه... بلکه فکر می‌کردم که انسان‌ها در آخر، باید خودشان، خودشان را نجات بدهند.