این بازیگر در این باره گفت: بیش از ۱۲ سال است که روی متن سریال کار کرده‌ام. به نظرم نباید از این موضوع به راحتی گذشت و باید مطالعه عمیق و جست وجوی وسیعی درباره آن انجام داد و باید به دنبال این باشیم که فردوسی چه گفته است که به او می‌گویند «حکیم ابوالقاسم فردوسی».