تک تک ما سرانجام، روزی داوری خواهیم شد. مهم این است که چقدر زندگی کرده‌ایم، نه چقدر زنده بوده‌ایم. چقدر بخشیده‌ایم، نه چقدر داشته‌ایم. چقدر خوب، صرفن خوب بوده‌ایم، نه چقدر بزرگ جلوه کرده‌ایم.

آری زندگی، هدیه‌ای است که ، هر بامداد که از خواب برمی‌خیزیم، روبان‌های دور آن را به آرامی باز می‌کنیم.

.

کریستین بوبن +ویلیام آرتور وارد