دیگه از دست بعضی از یاران و دوستان قدیم درخت درآمد از سرم ... پ ن : بعضی از دوستان نفرت را جایگزین محبت می کنند ، که این خوب نیست ، قوانین داستان تخیلی را باید بلد باشی و گرنه به آدم ناشی و زیادگویی می مانی که خودش را اذیت می کند و البته گوش دیگران هم در این میان کمی خراش برمی دارد ، فقط همین از زیبایی زندگی لذت ببریم کیف کنیم از در کنار هم بودن و اینکه همینجوری نوشتم این متن رو ... #چی_شد_حالا #بابا_آروم_باش