نمایش عمو زنجیر باف.سال ۵۹. نوشته:زنده یاد استاد پرویز بشر دوست.