سالها دویده ام

تا دریابم

"رفتن، رسیدن است"

زندگى کن

قبل از آنکه

بمیرى

در این جهان هر اتفاقى مى تواند موهبتى بزرگ باشد که تو را به زندگى پیوندى دوباره دهد

بزرگترین هدیه ما زندگى است فارغ از سختى و آسانى و خوب و بدش! موهبت نفس کشیدن و لحظه هایم را شکرگزارم

بودن در کنارِ خوبان لیاقت مى خواهد، خداوند یاریمان کند که لایق باشیم.

لحظه هایتان پرباشد از خیر و برکت و شور عشق

براى هم دعاى خیر کنیم و زندگى را زیبا و پرشور بخواهیم براى خود و دیگران