یه روزایی..فقط خستگی به تن آدم می مونه..اون روزا هم برای خودش روز خداست..که اگه نباشه کِیفِ اون یکی روزا تو جونت نمی شینه..تلخ و شیرینِ زندگی..اما تلخش خوب تلخه لاکردار..شیرینش هم میاد،قندش هم میاد،قند مکررش هم..شک ندارم من!