کنار خانوم گیتى خامنه خاطره درجه یک روزاى کودکى در کیش و مراسم سینما تورز