«فاطمه گودرزی و دخترشون آوا گنجی عزیزم

اولین جشنواره سینما تورز در جزیره کیش»