روزگار غریبیست باید بکجا پناه بردازدست این ادمهای دوپا......؟؟؟وقتی تهیه کننده ویاکارگردانی میخواهد باشما کارشروع کند شما براش‌فرشته‌ هستی وقتی درکارضعف میبینی وتذکر میدی میشی دیو وباید برای حقی که باید بگیری بدوی .................!!!!!