سلفی افتخار با شهدای مقاومت و مدافعان حرم در بیروت.