بعد یه روز گرم مردادی با کلی کار اداری، یه سلفی گرفتم، که یعنی همه چی خوب و اُکی و گل و بلبله!