چی بهتر از هدیه؟ و چه هدیه ای بهتر از کتاب؟ و چه کتابی بهتر از کتاب کسی که دوستش داری؟